Privacy Policy (EN)


1. User information

Cinemapp collects, records and processes personal data of its users, in order to inform users about products and services that Cinemapp offers or that are offered by its commercial partners. Explicitly provided data is required when participating in a competition, when registering and managing the user account, and when purchasing a product. Other data is collected automatically by "cookies" and other systems that collect information, such as the IP address, the type and language of the browser, the time of the visit and the web address from which the user reaches our website. This is done in order to optimize the user experience.

1.2 Cookies

A cookie is a certain amount of data that contains information about the user's visit. This is saved and consulted again on a subsequent visit to optimize the use of the site for the individual visitor. Cookies are stored on the hard disk of the visitor and can therefore be deleted at any time.

2. Cinemapp

The personal data provide to us through the various channels of the platform, in an direct or automated manner, is collected and processed by Cinemapp. This data is collected in the Cinemapp database and the latter ensures to protect the data in a competitive manner against alteration, loss or unauthorized use.
Cinemapp processes the personal data according to the rules of the Belgian law. By using the platform and providing data, the user agrees with this privacy policy. Cinemapp reserves the right to adjust its privacy policy at all times to ensure compliance with legislation.

3. Usage of your data

Cinemapp collects, processes and uses the personal data of the user for the previously described purposes. Information provided by the user, such as name and e-mail address, is only shared with third parties if the user explicitly agrees. Data obtained in an automated manner can be communicated to third parties in an anonymous manner without specific permission from the user. This can be used, among other things, for displaying advertisements that match the interests of the user. Clicking through on this advertisement and the subsequent data collection by the relevant third party is outside of the responsibility of Cinemapp.

4. User rights

The user can always disable or manage the use of cookies, as described earlier. The user also retains the right to inspect his / her processed data and may request improvements as well as deletion of personal data. The user has the right to refuse direct marketing and can achieve this by sending an email to info@cinemapp.com accompanied by a copy of his / her identity card.

Privacy Policy (NL)


1. Gegevens gebruiker

Cinemapp verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van zijn gebruikers, teneinde de gebruikers in te lichten over producten en diensten die Cinemapp aanbiedt of die worden aangeboden door zijn commerciële partners.

Uitdrukkelijk meegedeelde gegevens zijn nodig bij de deelname aan een wedstrijd, bij de registratie en beheer van het gebruikersaccount en bij de aankoop van een product. Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door "cookies" en andere systemen die informatie verzamelen, zoals het IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van het bezoek en het webadres van waaruit de gebruiker onze website bereikt. Dit gebeurt teneinde de gebruikerservaring te optimaliseren.

1.2 Cookies

Een cookie is een bepaalde hoeveelheid data die informatie inhoudt over het bezoek van de gebruiker. Dit wordt opgeslagen en opnieuw geraadpleegd bij een volgend bezoek om het gebruik van de site te optimaliseren voor de individuele bezoeker. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van de bezoeker en kunnen dan ook te allen tijden gewist worden.

2. Cinemapp

De persoonsgegevens die u ons meedeelt via de verschillende kanalen van het platform, op uitdrukkelijke of op geautomatiseerde wijze, worden verzameld en verwerkt door Cinemapp. Deze gegevens worden verzameld in de database van Cinemapp en laatstgenoemde streeft ernaar de gegevens op marktconforme wijze te beschermen tegen wijziging, verlies of onrechtmatig gebruik.

Cinemapp verwerkt de persoonsgegevens volgens de regels van het Belgische recht. Door gebruik van het platform en het verstrekken van gegevens, stemt de gebruiker in met deze privacy beleid. Cinemapp behoudt te allen tijde het recht om zijn privacy beleid aan te passen om de conformiteit met de wetgeving te garanderen.

3. Gebruik van uw gegevens

Cinemapp verzamelt, verwerkt en gebruikt de persoonsgegevens van de gebruiker voor de eerder beschreven doeleinden. Uitdrukkelijk meegedeelde informatie, zoals naam en e-mail adres, wordt enkel met derden gedeeld indien de gebruiker hier expliciet mee instemt. Op geautomatiseerde wijze verkregen gegevens, kunnen op geanonimiseerde wijze wel worden meegedeeld aan derden zonder specifieke toestemming van de gebruiker. Dit kan onder meer gebruikt worden voor het weergeven van reclame die aansluit op de interesses van de gebruiker. Het doorklikken op deze reclame en de daaropvolgende gegevensverzameling door de desbetreffende derde partij ligt buiten de verantwoordelijkheid van Cinemapp.

4. Rechten gebruiker

De gebruiker kan steeds het gebruik van cookies uitschakelen of beheren, zoals eerder beschreven. De gebruiker behoudt daarnaast het recht op inzage in zijn/haar verwerkte gegevens en kan verbeteringen evenals verwijdering van persoonlijke gegevens vragen. De gebruiker heeft het recht direct marketing te weigeren en kan dit bewerkstelligen door een e-mail te sturen naar Cinemapp vergezeld met een kopie van zijn/haar identiteitskaart.

Privacy Policy (FR)

Coming soon