Last update: May 21, 2019

Terms of Use (EN)

This platform is owned and operated by Cinemapp. The "platform" includes both the services and products as well as the different channels that Cinemapp provides its users.


The user

Cinemapp considers everyone who visits the platform and consults its services as a user. Minors are deemed to have asked permission from their parents, guardian or legal representatives to use the platform. With the use defined above, the user agrees to the terms of use and the privacy policy. Both can be read on the platform.
Cinemapp offers a platform that must be accessible to every user. If there are exceptions for reasons of compatibility, Cinemapp cannot be held liable for this. The availability of information and services may differ for each country and therefore user.

The use

The user is expected to use the platform in a normal and legal manner. This excludes any purpose unlawful in nature or contrary to public morality or public order.
Some parts of the platform are only accessible with a user account. The information provided must be entered correctly and processed on the basis of our privacy policy, which can also be read on this platform. In addition, the user also bears full responsibility for the confidentiality of the login details and associated passwords, as well as the incorrect use of the account due to carelessness and the possible consequences thereof.

Content of the platform

Cinemapp strives to offer correct, up-to-date information, but cannot guarantee this. Cinemapp's liability does not cover advertisements, information and the content and nature thereof that have been provided by third parties, including the user himself. Subsequently, Cinemapp reserves the right to remove information from third parties placed on the platform if it does not comply with the terms of use.
The platform may contain links to websites that are not managed by Cinemapp. Cinemapp cannot be held liable in any way for the content and legality of these websites.
The platform was created by and for Cinemapp. The structure on the one hand and the content that is not the property of third parties, for example distributors, on the other hand are protected copyright and intellectual property rights. Violation of these rights can have criminal consequences.

Liability

In addition to the aforementioned liability issues, Cinemapp cannot be held liable for defects in the content of the platform as well as in the structure, construction, security and use thereof. Cinemapp is also not liable for any damage or loss of data during use or attempt to use the platform.

Contests

Contests offered by Cinemapp can, in addition to these general terms and conditions of use and the privacy policy, also entail their own rules. The latter is always announced on the relevant competition page.

Requirements

Cinemapp reserves the right to adjust both the terms of use and the privacy policy if this is deemed necessary by Cinemapp.

Contact

Questions and / or comments regarding the terms of use and privacy policy can be sent by mail to info@cinemapp.com

Requirements

Cinemapp reserves the right to adjust both the terms of use and the privacy policy if this is deemed necessary by Cinemapp.

Terms of Use (NL)

Dit platform is eigendom van en wordt beheerd door Cinemapp. Het ‘platform’ omvat zowel de diensten en producten evenals de verschillende kanalen die Cinemapp zijn gebruikers verschaft.


De gebruiker

Cinemapp beschouwt iedereen die het platform bezoekt en diens diensten raadpleegt als gebruiker. Minderjarigen worden geacht toestemming te hebben gevraagd aan hun ouders, voogd of wettelijke vertegenwoordigers om gebruik te maken van het platform. De gebruiker gaat bij het hierboven gedefinieerd gebruik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid. Beiden zijn na te lezen op het platform.
Cinemapp biedt een platform aan dat toegankelijk moet zijn voor elke gebruiker. Indien hier uitzonderingen op bestaan wegens compatibiliteit redenen, kan Cinemapp hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De beschikbaarheid van informatie en diensten kan verschillen voor elk land en dus gebruiker.

Gebruik

De gebruiker wordt geacht het platform te gebruiken op normale en wettige wijze. Dit sluit elk doel onwettelijk van aard of indruisend tegen de goede zeden of openbare orde uit. Sommige onderdelen van het platform zijn enkel toegankelijk met een gebruikersaccount. De verstrekte gegevens moeten correct ingevuld worden en worden verwerkt op basis van ons privacy beleid, dat ook op dit platform gelezen kan worden. Daarbij draagt de gebruiker ook de volledige verantwoordelijkheid voor de geheimhouding van de inloggegevens en bijbehorende wachtwoorden evenals het verkeerd gebruik van het account door onzorgvuldigheid en de mogelijke gevolgen hiervan.

Inhoud platform

Cinemapp streeft naar het aanbieden van correcte, up-to-date informatie, maar kan dit niet garanderen. Advertenties, informatie en de inhoud en aard hiervan die zijn aangebracht door derden, waaronder evengoed de gebruiker zelf, vallen buiten de aansprakelijkheid van Cinemapp. Hierop aansluitend behoudt Cinemapp het recht om informatie van derden geplaatst op het platform te verwijderen indien deze niet strookt met de gebruiksvoorwaarden.
Het platform kan links naar websites bevatten die niet door Cinemapp worden beheerd. Cinemapp kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en wettelijkheid van deze websites.
Het platform is gecreëerd door en voor Cinemapp. De structuur enerzijds en de inhoud die niet onder eigendom van derden, bijvoorbeeld distributeurs, valt anderzijds worden beschermd auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten. Schending van deze rechten kan strafrechtelijke gevolgen hebben.

Aansprakelijkheid

Naast de eerder vernoemde zaken betreffende aansprakelijkheid, kan Cinemapp niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken in de inhoud van het platform alsook in de structuur, bouw, beveiliging en het gebruik er van. Cinemapp is ook niet aansprakelijk voor enige schade of gegevensverlies bij gebruik of poging tot gebruik van het platform.

Wedstrijden

Wedstrijden aangeboden door Cinemapp kunnen naast deze algemene gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid, nog een eigen reglement met zich meebrengen. Deze laatste wordt altijd meegedeeld op de desbetreffende wedstrijdpagina.

Voorwaarden

Cinemapp behoudt het recht om zowel de gebruiksvoorwaarden als het privacy beleid aan te passen wanneer dit door Cinemapp noodzakelijk geacht wordt.

contact

Vragen en/of opmerkingen betreffende de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid kunnen via mail naar info@cinemapp.com gesteld worden.

Terms of Use (FR)

Coming soon